معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

 

طرحنامه ‌ ارائه‌ نقد

ويژه‌ي كرسي‌هاي نقد و مناظره

 

 

 

حوزه‌ي علمي بحث: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنوان نقد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام ناقد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه شماره يك آيين‌نامه برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره

 

توجه:

 

1- لطفا همراه با طرحنامه های ارسالی تقاضا می شود رزومه کامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا طرحنامه هر چه سریع تر در دستور قرار گیرد.

2- طرحنامه های ارسالی یا باید از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، حوزه ها و مؤسسات علمی رسمی و معتبر باشند و یا از پیش در یکی از مجلات دارای اعتبار علمی پژوهشی یا علمی ترویجی به چاپ رسیده باشند  و نسخه ای از مقاله چاپ شده و صفحه شناسنامه مجله به همراه طرحنامه ارسال گردد- وگرنه طرحنامه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

لطفا مشخصات زیر را کامل و دقیق پاسخ دهید:

نام و نام خانوادگي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سطح تحصيلات: . . . . . . . . . .  .رتبه علمی: . . . . . . . . . . . . . .   

رشته تحصیلی و حوزه‌تخصص: . . . . . . . . . . . . . . . .  عنوان طرحنامه کرسی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نوع کرسی پیشنهادی(نظریه، نوآوری، نقد و مناظره): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دانشگاه/پژوهشگاه/حوزه و مؤسسه علمی محل عضویت هيأت علمي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام مجله معتبر علمی که مقاله حاصل تحقیق پیشتر آنجا به چاپ رسیده است: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حداقل پنج نفر از صاحبنظران و متخصصان در زمینه موضوع طرحنامه خود را با توجه به ابعاد علمی طرحنامه معرفی نمایید: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشاني  منزل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشانی محل كار و تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن ثابت: . . . . . . . . . . . . فاكس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

وب‌سايت (URL): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پست الكترونيك (Email): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفاً‌ پاسخ پرسش‌هاي زير را به صورت كامل و دقيق مرقوم فرماييد.

1.      لطفاً شناسنامه‌ تاريخي نظر، نظريه يا مكتب مورد نقد را تبيين فرماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا‌ً علاوه بر توصيف علمي نظر، يا نظريه، يا مكتب مورد نقد همچنين پيشينه، جايگاه و دست‌آورد آن را تبيين نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

2.       
نقد‌جناب‌عالي ناظر به كدام جهت (نقد مكتب، نقد نظريه، نقد نظر/ شخص، و نقد اثر)است؟ لطفاً توضيح لازم را‌ ‌ارائه‌فرمائيد.

 

 

 

 

4. لطفاً ضمن شرح اجمالي نقد (فهرست نقاط ضعف و قوت)، مباني و روش مورد نظر خود را در نقد نيز مشخص فرماييد.

 

 

 

 

 

 

5. آيا نقد شما پيش‌تر در مجله يا كتابي ارائه گرديده است؟ (نشاني آن را مرقوم نماييد)6. در صورت عرضه‌ي مكتوب، آيا پاسخي نيز به نقد شما داده شده است؟ (نشاني آن را مرقوم نماييد)

 

 

 

7. لطفاً اصطلاحات كليدي نقد خود را تعريف فرماييد.

 

 

 

 

 

 

 

8. نكته‌ي ديگري اگر در نظر داريد مرقوم داريد:

 

 

 

نظر كميته داوران:

 

 

 

امضاء دبير كميته داوران:

نظر دبيرخانه هيات حمايت از  كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره:

 

 

 

 

 

امضاء دبير هيات

 

 

5353 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.