معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي
مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه تشكيلاتى است كه از طريق آن زمينه‏ هاى ارتباط منطقى و اصولى بين توان علمى دانشگاه و امكانات و قابليت هاى بالقوه و بالفعل بخش هاى مختلف جامعه در قالب ارائه طرح هاى كاربردي-مشاركتي برقرار مى‏ گردد. طرح هاى كاربردي-مشاركتي به تحقيقاتى گفته مى‏شود كه از طريق آن موجبات بهينه‏ سازى كمّى و كيفى فرآورده‏ هاى صنعتى - اقتصادى جامعه فراهم گردد.

مديران ارتباط علمی دانشگاه و جامعه 
نام‏ ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پايان‏ تصدى
مهندس احمد اشرف 71 79
دكتر محمد رحيم رهنما 79 83
دكتر احد ضابط 83 91
دكتر علي اكبر اكبري
91
93
دكتر امير ملك‌زاده
93
تاكنون


نظارت برحسن اجراى پروژه‏ هاى كاربردى - مشاركتي
مطالعه و بررسى وضعيت بخش هاى توليدى خدماتى از نظر محصولات و يا خدمات مورد انتظار آنها
برآورد نيازهاى بخش هاى توليدى - خدماتى از لحاظ نيروى انسانى متخصص و بازآموزى شاغلين
تعيين امكانات، تعداد و محل گذراندن فرصت مطالعاتى براى اعضاى هيأت علمى در بخش هاى توليدى - خدماتى
تعيين نوع و ميزان كارآيى دانش‏ آموختگان شاغل در بخش هاى توليدى - خدماتی


بررسى مستمر نياز كمى بخش هاى توليدى - خدماتى
ايجاد تسهيلات در امر بهره‏ گيرى دانشگاه و بخش هاى توليدى - خدماتى از امكانات يكديگر
بهره‏ گيرى از امكانات بخش هاى توليدى، خدماتى براى آموزش دانشجويان در قالب كارورزى و كارآموزى
گردآورى و ثبت مسائل و مشكلات جامعه بطور مداوم و ارسال آنها به دانشكده‏ ها
برنامه‏ ريزى بازديدهاى علمى براى استادان و دانشجويان از صنایع

بازآموزى شاغلين و متخصصين صنايع
استفاده از صاحب‏نظران و متخصصين جامعه در امر تدريس دانشگاه ها

5833 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.