معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

شعار هفته ملی پژوهش و فناوری سال 95


فهرست برنامه‌هاي هفته پژوهش و فناوري

سال 1395

دانشگاه

· دانشكده علوم

· دانشكده ادبيات

· دانشكده الهيات

· دانشكده مهندسي

· دانشكده كشاورزي

· دانشكده دامپزشكي

· دانشكده علوم رياضي

· دانشكده علوم اداري و اقتصادي

· دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

· دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی

· دانشكده معماري و شهرسازي و هنر اسلامي

· دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

· پژوهشكده علوم گياهي

· مراكز رشد واحدهای فناوری

 ·      مركز تحقیقات زمین لرزه شناسی


photo8064508054419325231603 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.