معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

رئیسان دانشكده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

نام و نام خانوادگي

دانشكده

گروه

تلفن VOIP

دكتر حبيب رجبي مشهدي

مهندسي

مهندسي برق

38806003

38805085

دكتر ناصر شاه‌نوشي

كشاورزي

اقتصاد کشاورزی

38804746

38805780

دكتر محسن ملكي

دامپزشكي

پاتوبيولوژي

38803702

38805641

دكتر علي مقيمي

علوم

زيست شناسي

38804132

38805515


دكتر علیرضا سهیلی

علوم رياضي

رياضي محض

38806201

38805653

دكتر محمدرحيم رهنما

ادبيات و علوم انساني

جغرافيا

38806706

38805275

دكتر غلامرضا رئيسيان

الهيات و معارف اسلامي

علوم قرآن و حديث

38803850

38805934

دكتر عبدالرضا جوان جعفری

علوم اداري و اقتصادي

حقوق

38806300

دكتر سيدامير امين‌يزدي

علوم تربيتي و روان شناسي

علوم تربيتي

38803551

38805850

دكتر حميدرضا طاهري

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي

38803451

38803452

38803500

دكتر کمال‌الدین ناصری

منابع طبيعي و محيط زيست

عمران-محيط زيست

38804751

38805462

دكتر حامد کامل نیا

معماري و شهرسازي و هنر اسلامي

معماری

38806801

38805422

دكتر احمد نظامی
پژوهشکده علوم گیاهی
زراعت و اصلاح نباتات

38804800

38805803

دكتر محمد سعید عبدخدائی

پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انسانی

اقتصاد

38804860

38805887

دكتر احد ضابط

پژوهشکده هوا خورشید
مهندسی متالورژی

38803333

38802490

38805049

دكتر حسام دهقانی

پژوهشکده فناوری زیستی
علوم پایه دامپزشکی
38803795

38805613

 معاونان دانشكده ها

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

نام و نام خانوادگي

دانشكده

تلفن VOIP

دكتر حمید رضا پوررضا

معاون پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي

38806007

38805025

دكتر سعید زره داران

معاون پژوهش و فناوري دانشكده كشاورزي

38804742

38805739

دكتر محمد محسن زاده

معاون پژوهش و فناوری دانشكده دامپزشكي

38803703

38805635

دكتر شعبان رضا قربانی

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم

38804006

38805549

دكتر محمد صال مصلحیان

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضي

38806227

38805663

دكتر رضا پيش‌قدم

معاون پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني

38806709

38805238

دكتر منصور معتمدی

معاون دانشكده الهيات و معارف اسلامي

38803851

38805963

دكتر محمدطاهر احمدی شادمهری

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم اداري و اقتصادي

38806348

38805315

دكتر علی مشهدی

معاون دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

38803552

38805873

دكتر سیدرضا عطارزاده حسینی

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم ورزشي

38803454

38805415

دكتر ابوالفضل مساعدی

معاون دانشكده منابع طبيعي و محيط‌زيست

38804752

38805464

دکتر جعفر طاهری

معاون دانشكده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی

38806825

38805424

 كارشناسان پژوهشي دانشكده ها

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

نام و نام خانوادگي

دانشكده

تلفن

سيد وحيد قريشي

مهندسي

38806023

پروين عابداني

كشاورزي

38804631

مرضيه اسماعيل زاده

دامپزشكي

38803713

مهرانه عبدالشاهي

علوم

38804004

مجيد پازوكي

علوم رياضي

38806204

مرتضي تحققي

ادبيات و علوم انساني

38806716

محمد فروغی

الهيات و معارف اسلامي

38803893

محمود مظفري

علوم اداري و اقتصادي

38806328

احمد رجبي

علوم تربيتي و روانشناسي

38803686

اعظم صفري

تربيت بدني و علوم ورزشي

38803472

زهرا داريني

منابع طبيعي و محيط‌ زيست

38804759

خديجه فاضلي كشوري

معماري، شهرسازي و هنر اسلامي

38806806

حميدرضا شرقي

پژوهشكده علوم گياهي

38804809

8731 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.