معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

شماره تلفن هاي معاونت پژوهش و فناوري

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)

دكتر احمدرضا بهرامي

38802420

38802420

38802512

38763345 (نمابر)

414

معاونت پژوهش و فناوري

(معاون پژوهش و فناوري)

دكتر سید عبدالکریم سجادی

38802413

38802413

38802522

38763345 (نمابر)

414

مديريت پژوهشي

(مدير )

زهرا زواري

38802420

414

معاونت پژوهش و فناوري

(كارشناس و مسئول دفتر)

روشنك اميرزاده هروي

38802488

408

مديريت پژوهشي

(كمك كارشناس)

مهندس مجتبي صنوبري
38802405 417

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(كارشناس)

مهندس هادي محمدي

38802414

416

معاونت پژوهش و فناوري

(كارشناس ارشد  (

محمد نورمحمدی

38802638

404

معاونت پژوهش و فناوري

(جمع دار اموال)

زهرا مجدی

38802411

410

مديريت پژوهشي

(كارشناس)

مهندس قدير يوسف‌پور

38802486

410

مديريت پژوهشي

(كارشناس)

مصطفي قندهاري

38802412

410

مديريت پژوهشي

(كارشناس)

منوچهری
38802487
410

مديريت پژوهشي

(كارشناس)

مهندس محمد امین

38802416

416

مديريت پژوهشي

(كارشناس)

عصمت اميني

38802448

411

معاونت پژوهش و فناوري

(مسؤول حسابداري)

الهه زراعتي

38802453

412

معاونت پژوهش و فناوري

(حسابدار)

محمود تقي‌پور

38802419

411

معاونت پژوهش و فناوري

(حسابدار)

حسين رستمي

38802450

411

معاونت پژوهش و فناوري

(حسابدار)

دكتر احد ضابط

38802490

406

معاونت پژوهش و فناوري

(مشاور فناوري)

مهندس امير ملك‌زاده

38802492

38763347 (نمابر)

406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

( مدیر)

محمدباقر يغمايي

38802400

406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(مسئول دفتر)

مهندس بهشيد عمراني

38802402

417

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(كارشناس )

مهندس حامد ناجي

38802403

404

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(كارشناس ارشد)

يوسف مشهدي

38802446

406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(كارشناس)

كاظم دوستعلي

38802404

404

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(كمك كارشناس)

مهندس سيد حسين موسوي

38802406

38763348 (نمابر)

408

مركز رشد واحدهاي فناوري

(رئيس )

حميدرضا نداف سنگاني

38802401

38802406

408

مركز رشد واحدهاي فناوري

(كارشناس)

فاطمه سلطاني 38802401 409

مركز رشد واحدهاي فناوري

(كارشناس)

دكتر علي اكبر اكبري

38802351

38783370 (نمابر)

301

مدیریت کارآفريني و مالكيت فكري

(مدير)

غلام رضا قاسم پور

38802353

301

مدیریت کارآفريني و مالكيت فكري

(كارشناس )

محمد مهدي شمس

38802352

301

مدیریت کارآفريني و مالكيت فكري

(كارشناس)

دكتر عابدين واحديان

38802415

38802523

38836056 (نمابر)


000

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي

(مدير)

فاطمه حسيني طباطبايي

38802415


000

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي

(كارشناس و مسئول دفتر)

محسن حيدرزاده

38802408


000

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي

(كارشناس ارشد)

علي پيوندي

38802407


000

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي

(كارشناس ارشد)

محمد نورمحمدی
38802638 پشت دانشکده ادبیات- مرکز رشد 2
جمع دار اموال

16227 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.